Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK44270
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) με πλήρη απασχόληση στη Σχολή, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διεκπεραίωση του στρατηγικού έργου: «Πιστοποίηση Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης».

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας θα εκτελεί καθήκοντα υλοποίησης δράσεων που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Πλάνο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, με έμφαση στη διαπίστευση/πιστοποίηση της Σχολής, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Κοσμήτορα και της Συντονίστριας της Σχολής.
Τα καθήκοντα και ευθύνες του/ης Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός και η συλλογή πληροφοριών, η συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης σε εθνικούς (π.χ. ΔΙΠΑΕ), ευρωπαϊκούς (π.χ. EQUIS, EFMD-EPAS) και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. AACSB), η τεκμηρίωση αναθεωρήσεων, η ετοιμασία εκθέσεων προόδου, η προετοιμασία και ο συντονισμός των επισκέψεων διαπίστευσης ή/και αναθεώρησης, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης, η τήρηση μητρώου, η επικοινωνία των αποτελεσμάτων, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές και τις πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας και η αναθεώρηση των πολιτικών και διαδικασιών της Σχολής.
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται με ένα φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών που ενδέχεται να συμμετέχουν σε ανασκοπήσεις διαπίστευσης και άλλες διαδικασίες πιστοποίησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Προπτυχιακός και Μεταπτυχιακός τίτλος ή επαγγελματικός τίτλος, σε οποιοδήποτε κλάδο των Οικονομικών και Διοίκησης, Μηχανικής, Κοινωνικών, Θετικών Επιστημών ή άλλων συναφών κλάδων.
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
• Εμπειρία σχετική με διαχείριση έργων (project management).
• Γνώση του κλάδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές καθορίζονται μέχρι €1740,64, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων. Από τις ακαθάριστες απολαβές θα αφαιρούνται εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σημειώνεται ότι ενδέχεται οι υποψήφιοι να κληθούν εκτός από προφορική, και σε γραπτή εξέταση σε θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
i. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
ii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
iii. Ονόματα δυο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας να είναι ακαδημαϊκός, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση fem@ucy.ac.cy μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 σε μορφή PDF.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις αναφορικά με την εν λόγω θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολή μέσω αποστολής ηλ. μηνύματος στο fem@ucy.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο 22894337.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;