Ψάξε τώρα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - 2 θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA44175
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω δυο (2) θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη  Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) και στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ).

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 •  Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή/και Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική ή Χρηματοοικονομική.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πολιτική Ιστορία και Θεωρία (διεπιστημονικές προσεγγίσεις).

 

Τα κριτήρια επιλογής του υποψηφίου αποτελούν:

 • H κατοχή διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με συναφές γνωστικό αντικείμενο για τη θέση.
 • Η ερευνητική του εμπειρία και η ποιότητα και έκταση του ερευνητικού του έργου.
 • Η ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης της έρευνας, καθώς και η ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.
 • Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού του έργου.
 • Η διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γνώση και συμ­βολή στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, διδακτική εμπειρία, ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα ψηφιακού, συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας).
 • Η εμπειρία ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών.
 • Η επαγγελματική εμπειρία.
 • Η διοικητική και οργανωτική εμπειρία (οργάνωση και διεύθυνση ομάδων, έργων, τμημάτων).
 • Η εμπειρία (σπουδές, διδασκαλία, εργασία) εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα.
 • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

 

Τα κύρια καθήκοντα αυτών που θα επιλεγούν θα είναι:

 • Η ανάπτυξη προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οργάνωση ο συντονισμός και η καθοδήγηση ερευνητικής ομάδας, η προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Η καθοδήγηση διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτόρων ερευνητών.
 • Η διδασκαλία εξ αποστάσεως, που περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση ασύγχρονων και σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και διά ζώσης ομαδική συμβουλευτική.
 • Η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών μάστερ.
 • Η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας και του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής και η προετοιμασία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών.
 • Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση ομάδων διδακτικού προσωπικού.
 • Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων.
 • Η διασφάλιση της ποιότητας του συνολικού εκπαιδευτικού έργου των ομάδων διδακτικού προσωπικού.
 • Η συνεχής επικαιροποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών και η ανάπτυξη νέων.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στα ελληνικά πατήστε ΕΔΩ και για την αγγλική έκδοσή της ΕΔΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ: https://careers.ouc.ac.cy/apply και άρχισε την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, στις 13.00 μ.μ. (GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας).

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy.

Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.

Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, πατήστε ΕΔΩ.

Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή, πατήστε ΕΔΩ.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;