Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK44047
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τίτλος : Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων : Μια (1) θέση
Κατηγορία : Σύμβαση μερικής απασχόλησης – 120 ώρες/μήνα (συμβόλαιο για ένα 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης)
Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για μερική απασχόληση (120 ώρες/μήνα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Γραφικές Τέχνες ή/και διαφημιστικό σχέδιο, Μέσα και Επικοινωνία, Μάρκετινγκ ή άλλο συναφή κλάδο
• Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα καλή γνώση της Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)
• Γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων διοίκησης
• Εξoικείωση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Ακεραιότητα, κρίση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
• Γενικά διοικητικά, γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση της/του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, βάσει απόδοσης.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται σε €1357.70 (από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου). Στις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού. Παρέχεται άδεια Μητρότητας βάσει του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου του 1997(Ν.100(Ι)/1997), και τους εκάστοτε τροποποιητικούς νόμους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στην οποία αναφέρεται και η ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση
ii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
iii. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία τίτλων σπουδών
iv. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τα οποία θα ζητηθούν συστάσεις

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση fae@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 27/09/2022. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στo τηλέφωνο 22-892236 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση fae@ucy.ac.cy.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Κοσμητεία της Σχολής για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;