Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής - 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK43966
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Αρ. Θέσεων: Τέσσερις (4)
Κατηγορία: Με σύμβαση µερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, καθορισμένης διάρκειας µε σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών αναγκών για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023:
• ΜΜΚ107-Ηλεκτρομαγνητισμός
• ΜΜΚ156-Χημεία για Μηχανικούς
• ΜΜΚ346-Μηχανολογικός Σχεδιασμός
• ΜΜΚ416- Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός
Τα μαθήματα θα προσφερθούν εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Διδασκαλία των μαθημάτων υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. Τα μαθήματα διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα και η διάρκεια του εαρινού εξαμήνου είναι 15 εβδομάδες. Πληροφορίες για τα μαθήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://newdev.ucy.ac.cy/mme/programmes/undergraduate/?lang=el

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον κλάδο Μηχανολόγου Μηχανικού ή σε συναφή κλάδο.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. (Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Συνάφεια σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων.
• Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά).
• Διδακτική εμπειρία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 για άτομα χωρίς Διδακτορικό Τίτλο και €68 (μεικτά) για άτομα με Διδακτορικό Τίτλο. Οι ακαθάριστες απολαβές για το Eαρινό Εξάμηνο 2022/2023 θα είναι: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα (περιλαµβανοµένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθµού τηλεφώνου).
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Αντιπροσωπευτικές δηµοσιεύσεις.
5. Ονόματα δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθούν συστάσεις.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 22892248.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Με την υποβολή της αίτησης σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 

 

 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;