Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Αγγλικών Σπουδών - Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή - «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)»

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK41848
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και υποδέχθηκε τους/τις πρώτους/ες φοιτητές/τριες το 1992. Κατά τη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 99ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη διαρκή βελτίωση και της αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί πάγιο στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Με σκοπό τη βέλτιστη ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)» στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα κληθεί να διδάξει, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο:
Γλωσσική Εκμάθηση και Διδασκαλία, Γλωσσική Δοκιμασιολογία και Αξιολόγηση, Σχεδιασμός Μαθημάτων και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού, καθώς και να συνεισφέρει με τη διδασκαλία μαθημάτων στην κατεύθυνση της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στην επίβλεψη των μεταπτυχιακών διατριβών στο MA in TESOL και θα διδάξει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής στην (εφαρμοσμένη) γλωσσολογία, εντός του τομέα εξειδίκευσής του/της.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ελληνική και τουρκική. Η γλώσσα διδασκαλίας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών είναι η αγγλική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου/ας ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του/της προσληφθέντος/είσας, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι κάθε Τμήμα ορίζει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €59.173,18- €79.802,36
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €44.975.98- €73.185,96

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
5. Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες)
6. Κατάλογο Δημοσιεύσεων
7. Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν ως ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά). Παρόλο που δεν απαιτούνται δημοσιεύσεις για τη βαθμίδα του Λέκτορα, όσοι/ες καταθέτουν αίτηση για τη βαθμίδα αυτή ενθαρρύνονται να υποβάλουν αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις, εφόσον τις διαθέτουν.
8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα), μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν γίνονται αποδεκτές.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτείνεστε στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών (+357 22 892102) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22 89 4146).

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;