Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA19405
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία
Κατηγορία: Σύμβαση
Τόπος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη ή μερική απασχόληση στο πλαίσιο του έργου που διεξάγει το Κέντρο για την κυπριακή και διεθνή οικονομία.
Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Ενεργεί ως εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΚΟΕ.
 • Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ ΚΟΕ, Υπουργείων, Κεντρικής Τράπεζας, επαγγελματικών φορέων και άλλων οργανισμών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.
 • Προωθεί την εικόνα του ΚΟΕ στην Κύπρο και το εξωτερικό με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη και εδραίωσή του ως το κύριο ερευνητικό κέντρο οικονομικών στην Κύπρο.
 • Προσελκύει χρηματοδότηση και χορηγίες από την Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Υποστηρίζει, καθοδηγεί και γενικότερα συμβουλεύει ερευνητές που απασχολούνται στα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου.
 • Συμβάλλει στην αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του ΚΟΕ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:

 • Να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε Οικονομικά ή Εφαρμοσμένη Οικονομετρία.
 • Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής οικονομίας, του τραπεζικού συστήματος καθώς και ερευνητικό έργο σε θέματα οικονομικής πολιτικής της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμοσμένης οικονομετρίας, μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικής.
 • Εμπειρία σε θέματα τύπου και επικοινωνίας.
 • Δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση με αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες σε μεγάλο ακαδημαϊκό ή ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό.
 • Υψηλό επίπεδο διαπροσωπικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων γραπτής και προφορικής επικοινωνίας καθώς και παρουσιάσεων.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η θέση είναι για πλήρη ή μερική απασχόληση με διάρκεια συμβολαίου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και υπάρχει η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Οι ακαθάριστες απολαβές, οι οποίες αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση θα είναι €26,11/ώρα - €40,03/ώρα, αναλόγως προσόντων και πείρας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Η θέση δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
I. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
II. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) στο οποίο να περιλαμβάνεται διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμός τηλεφώνου.
III. Αντίγραφα πτυχίων.
IV. Ονόματα τριών ατόμων από του οποίους δυνατόν να ζητηθούν συστάσεις.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF με θέμα «Ειδικός Επιστήμονας-ΚΟΕ» στην κα. Άντζελα Σιεκέρσαββα (adangela@ucy.ac.cy) μέχρι τις 24/08/2020.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;