Ψάξε τώρα

Αρχή Λιμένων Κύπρου - Αγορά υπηρεσιών από τρίτους – υπηρεσίες διαχείρισης στα λιμάνια Πάφου/Λατσιού

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA14033
Τύπος: Συμβόλαιο

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2020
Αγορά υπηρεσιών από τρίτους – υπηρεσίες διαχείρισης στα λιμάνια Πάφου/Λατσιού

1. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών από δύο (2) φυσικά πρόσωπα ως Παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης στα λιμάνια Πάφου/Λατσιού τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες προς την Αρχή, ένα (1) στο λιμάνι Πάφου και ένα (1) στο λιμάνι Λατσιού, για περίοδο 12 μηνών που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους της Αρχής μέχρι και 11 μήνες, έναντι εκτιμώμενης αμοιβής από €24.000,00 μέχρι €28.000,00, αναλόγως προσόντων, συν Φ.Π.Α. τον χρόνο.

2. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες και Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).
(Σημειώνεται ότι ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)
(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(δ) Λευκό Ποινικό Μητρώο.
(ε) Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων.
(στ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
(ζ) Διετής τουλάχιστον πείρα και γνώση σε ναυτιλιακά θέματα ή/και λιμενικές εργασίες ή/και ναυτική πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του Διαγωνισμού από τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής (τηλ.22817200), στη Λεωφ. Λεμεσού 5, 5ος όρ., Λευκωσία, από τo γραφείo της Αρχής στo λιμάνι Λεμεσού (τηλ.25207200) ή από την ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy .
Οι προσφορές/αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη Λεωφόρο Λεμεσού 5, 5ος όρ., 2112 Λευκωσία (στην κ. Αθανασία Φώτη τηλ. 22847196) ή στα γραφεία της Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού (στην κ. Μαρία Ευαγγέλου τηλ. 25207112) και Πάφου (στον κ. Χρυσόστομο Χρυσοστόμου τηλ. 26946840), σε κλειστό φάκελο.

4. Προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων: Παρασκευή, 07.02.2020, μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι.